اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/24
کل خالص ارزش دارائی ها 330,650,000,000 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,000 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,000,000 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,000,000 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 330,650

تاریخ آغاز فعالیت:

1400/04/20

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

محمدحسن آهو، عبداله پورجوان، رامتين خدادادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار